غرامت فوت زائر در عتبات از ۴۰ تا ۲۴۰میلیون

غرامت فوت زائر در عتبات از ۴۰ تا ۲۴۰میلیون سید مرتضی حسینی گفت: پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان ۲۰۰ میلیون تومان است. غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان است. خبرگزاری میزان: Read more…